Forskning & utveckling

GIAB vill vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Därmed är det väsentligt att vi är delaktiga i det forsknings- och utvecklingsarbetet som pågår, både på nationell och internationell nivå.

Vi har kontinuerliga nära samarbeten med Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet IIIEE, Chalmers industriteknik, RISE, Linköpings universitet, IHM Business school med flera.  

Under år 2020 har vi byggt upp ett nära samarbete med IHM Business School i Malmö. 

GIAB:s hållbarhetschef undervisar i kurser kring hållbarhet inom E-handel och GIAB har representanter i ledningsgruppen för E-commerce manager och E-commerce logistiker. GIAB tar årligen emot praktikanter från olika utbildningar som i många fall får fortsatt anställning efter examen.

GIAB:s samarbete med universitet- och forskningsintuitioner är också en viktig prioritering för vår utveckling och innovationsarbete. Deltagandet i forskningsprojekt förbättrar vår förmåga att utveckla våra nuvarande metoder och implementera ny innovation samtidigt som GIAB kan bistå forskningen med data samt erfarenheter av praktiska cirkulärekonomiska metoder.  Just nu deltar GIAB i följande forskningsprogram.

KEEP – spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system. 

För att uppnå en mer resurseffektiv användning av elektriska och elektroniska (EE) produkter behöver livslängden samt användningsfasen för sådana produkter ofta förlängas. För att möjliggöra detta finns det ett behov av att samtliga aktörer i värdekedjan kan få ta del av mer information om produkterna.

Projektets vision är att utveckla och implementera ett spårbarhetssystem för EE-produkter där berörda aktörer enkelt kan få tillgång till information så som reparationsinstruktioner, möjligheter för återanvändning och materielinnehåll.

Förväntade effekter är bland annat att (1) ökad information för köpare om hållbarhetsaspekter i nyproduktion som leder till att fler väljer produkter som är tillverkade med låg miljöpåverkan och bra arbetsförhållanden, (2) fler produkter samlas in och återanvänds; (3) högre materialåtervinningsgrader nås för insamlade produkter.

Under 2018 genomfördes en förstudie som identifierades effektmål, vilka delar i produktens livscykel som ska inkluderas i ett system samt en första sammanställning av informationsbehovet för olika företag och organisationer.

Nu är projektet i steg 2 och målet är att ta fram digitala prototyper som visar hur lösningen kan användas av olika företag och organisationer. Under 2019 har projektet lanserat en prototyp för spårbarhet för elektronik som vi hoppas kan vara mycket användbar för marknaden framöver. Protyperna testas och utvärderas nu av projektets alla partners.

Programmet pågår fram till 2022, är finansierat av Formas och leds av Chalmers industriteknik. GIAB har en mycket aktiv roll i projektet och har bistått med kompetens och erfarenhet kring spårbarhet för återbruksfasen. Funktioner i vår Circular Platform utforskas närmre under 2021.

Projektgrupp: Chalmers Industriteknik (projektledare), Clas Ohlsson, Dustin, El-Kretsen, Godsinlösen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Scandigruppen, Sims Recycling Solutions, Stena, TCO Development, Recipo och Techbuddy.

CREACE- Creating the CE repair society – policies, networks and people 

Detta projekt finansieras av FORMAS och undersöker hur vi kan skapa ett reparationssamhälle. Projektet består av flera delar. I del tittar man på juridiska hinder för reparationer och i del två tittar man på att ta fram ett ramverk för ett ’reparationssamhälle’.

Forskningen riktar in sig på återbruk av vitvaror samt småelektronik och framför allt mobiltelefoner. Insikter man vill visa är potentialen för att skörda reservdelar på uttjänad IT samt hur långt marknaden för ’skördade’ komponenter har utvecklats och vilken är den förväntade utvecklingen i framtiden.

GIAB deltar i projektet för att bidra med erfarenhet och kompetens kring just reservdelsmarknaden och återbruk av småelektronik.

The Future Consumers research project 

Hur bör handeln hantera den anti-konsumtionsrörelse som växer fram i samband med klimatkrisen? På grund av krisen distanserar många sig ifrån en syn på sig själva som konsumenter och hittar andra sätt att förstå sin roll i marknaden. T.ex, icke-, cirkulära, eller hållbara konsumenter.

Vilka metaforer kommer att ersätta “konsument” i framtiden? Hur kommer förändringen att påverka handelns sätt att interagera med konsumenter,
affärsmodeller, logistik- och leveranskedjor, produktutveckling m.m.?

Detta projekt kommer att undersöka hur återförsäljare kan reagera på konsumtionsrörelsen och utforska metaforerna som kan ersätta ”konsument” i en mer hållbar (post-nyliberal) framtid och vilken typ av affärsmodeller som kommer att krävas för att tillfredsställa dessa framtida konsumenter.

Genom att förklara nya metaforer kommer vi att göra det föreslår också hur återförsäljare kan omforma sig för att förbli relevanta för framtiden konsumenter och deras ändrade konsumtionsmönster. T.ex. mer cirkulära affärsmodeller, mer hållbara produkter, innovativa intäktsströmmar.

I projektet deltar Returhuset som med sin unika position på marknaden arbetar med konsumtion och hållbarhet på samma gång.  Projektet drivs januari 2021 – december 2022 och leds av Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Tidigare forskningsprojekt

RES

Ett av de viktigaste projekten GIAB deltagit i var ett fyraårigt forskningsprogram som hette REES (Resource Efficient and Effective Solution based on circular economy thinking). Projektet finansierades av MISTRA och startade 1 augusti 2015.

Syftet med initiativet var att med kunskap och innovativa idéer främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi, det vill säga ett samhälle baserat på slutna materialflöden.

Konsortiet bestod förutom av Lunds universitet, Linköpings universitet och Chalmers Tekniska Högskola ett flertal företag. Andra företag som var med förutom GIAB var Volvo Group, Stena Recycling AB och HTC Sweden.

CIRCULAR METRIC PROJECT

Projektet avsåg att ta fram en metod för att mäta cirkularitet på en produkt som ett medel för att främja resursproduktivitet. Projektet drevs av forskningsinstitutionerna RISE och IVL.

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juni 2018. 22 olika företag var med i projektet, bland annat Volvo, Accus, Stena Recycling, White Arkitekter och GIAB.

CIRKULÄRA SKYLTAR VISAR VÄGEN

Det Malmöbaserade skyltföretaget Accus blev beviljade ett finansiellt stöd från Vinnova för ett tvåårigt utvecklingsprojekt. 

Utvecklingsprojektet bidrog till att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi genom att designa och erbjuda hållbara cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller för exteriör och interiör företagskommunikation. Projektet lägger grunden till ett slutet materialkretslopp genom utveckling av system för recirkulering av material. 

Projektets syfte var att  visa hur ett skyltföretag reellt kan tillämpa cirkulär ekonomi genom innovation av cirkulära skyltprodukter, affärsmodeller och system för recirkulering.

Vi driver även vår omnikanal returhuset.se

Staffanstorp, Skåne

Adress:
Handelsvägen 34
245 34 Staffanstorp

Vardagar: 12-18
Lör & sön 11-15

Skogås, Stockholm

Adress:
Lyftkransvägen 11
142 50 Skogås

Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn