Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningen i Godsinlösen Nordic AB ska bestå av tre ägarrepresentanter representerade av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. Styrelsens ordförande ska baserat på ägarförhållandena vid utgången av september kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ledamot i valberedningen går möjligheten vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna utsett tre ledamöter. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande kunna utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör en ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande får inte i förekommande fall vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter, med uppgift om vilka ägare de utsetts av, offentliggörs på Bolagets webbplats så snart dess sammansättning är klar, före årsstämma. Om en ändring sker senare, ska information offentliggöras så snart den har skett. Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum, antal stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande samt övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och revisorssuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter, arvode till revisorer, och beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Valberedningen består fram tills nästa valberedning utses. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Till ledamöter i valberedningen inför Godsinlösen Nordic ABs årsstämma 2023 har följande personer utsetts:

– Christian Jansson (valberedningens ordförande), som representant för Il Porto Group AB

– Patrik Zalewski, som representant för P Zalewski AB

– Lars Göran Håkansson, som representant för The Store International AB

Valberedningens arbete och motiverat yttrande inför årsstämma 2023

Valberedningen i Godsinlösen Nordic AB (publ), org.nr 556791-2356 (”Bolaget”), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 enligt ovan, består av (i) Christian Jansson, som representant för Il Porto Group AB, (ii) Patrik Zalewski, som representerar P Zalewski AB och (iii) Lars Göran Håkansson, som representerar The Store International AB. Ordförande i valberedningen har varit Christian Jansson.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2023 haft möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon. Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2023 följer nedan, mot bakgrund av sin samlade bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Christer Persson, Christian Jansson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Persson.

Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot de krav som Godsinlösens verksamhet ställer på styrelsearbetet.

Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens sex ledamöter är en, dvs. 17 procent kvinnor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Christer Persson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju är oberoende i förhållande till Huvudägarna. Christian Jansson (Il Porto Group AB) representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Christer Persson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Christian Jansson sitter med i Bolagets ledning som VD och kan därför anses beroende.

Christer Persson, styrelseordförande

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2022. Christer Persson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Christer har stor erfarenhet från industriell och finansiell verksamhet inom såväl noterade som ägarledda bolag. Christer kommer senast från uppdraget som VD och Koncernchef för Kährs Group AB, och var dessförinnan Affärsområdeschef och Affärsutvecklingschef för Hilding Anders International AB. Vidare har Christer varit styrelseledamot i Trä- och Möbelföretagen TMF och styrelseledamot i European Federation of the Parquet Industry FEP. 

 • Andra pågående uppdrag: Christer Persson arbetar idag som rådgivare åt industrin från det egna bolaget SOJA Advisory AB, där han tillika är styrelseledamot.
 • Innehav: 200 000 aktier privat
 • Större aktieägare: Nej
 • Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Christian Jansson, styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2012, VD sedan 2013. Christian Jansson är utbildad gymnasieekonom och har genomgått VD-utbildning vid ISL Institute. Christian är medgrundare av GIAB® och är VD samt styrelseledamot i Bolaget. Christian har över 30 års erfarenhet som serieentreprenör och har grundat flera bolag. Bland annat är Christian grundare av Caretia AB och Gullberg & Jansson AB (publ).

Christian har under sin karriär mottagit utmärkelser som exempelvis Entrepreneur Of The Year – Årets Sociala Entreprenör 2019.

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i il Porto Group AB, Pottan Invest AB och Godsinlösen Nordic Oy. Styrelseledamot i Smil Fastigheter i Staffanstorp AB, JAWAMI Fastigheter AB, Pottan AB, Impex Global i Malmö AB och
  Bilpågarna C. Jansson AB. VD och styrelsesuppleant i Recircu AB. Styrelsesuppleant i AB Hugohem. Innehavare av enskild firma med beteckningen Christiansfrid i Humlaryd.
 • Innehav: 2 590 000 aktier genom närstående
 • Innehav: 60 000 aktier privat
 • Större aktieägare: Ja
 • Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen repektive Bolagets större aktieägare.

Kenneth Andrén, styrelseledamot

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2013. Kenneth Andrén har studerat vid Stockholms universitet och har en lärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm. Kenneth har även genomgått utbildningen Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kenneth har bland annat erfarenhet från uppdraget som VD i den danska Egmont-koncernens svenska dotterbolag Egmont Publishing AB mellan 1994–2011. Under perioden hade Kenneth ett flertal nationella och internationella uppdrag inom koncernen.

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i DC Deterministic Control Aktiebolag, Byggfabriken Sverige AB och Barnmorskegruppen Öresund AB. Styrelseledamot och VD i Sigvard AB. Styrelseledamot i MEKANA AB och Recircu AB.
 • Innehav: 750 000 aktier genom närstående.
 • Större aktieägare: Nej
 • Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Anders Ydstedt, styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018.
Anders Ydstedt har studerat teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljö- och energisystem. Anders Ydstedt har stor erfarenhet inom områdena energi, miljö och skatter som rådgivare till näringslivsorganisationer och större företag sedan 1994 via ScanTech Strategy Advisors AB. Anders Ydstedt är vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Därutöver har Anders Ydstedt varit vice ordförande i Miljönämnden i Malmö 1994-2012.

Anders Ydstedt har även varit verksam som styrelseledamot i SYSAV AB och SYSAV Utveckling AB 1998-1999 samt 2013-2015.

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift och Stiftelsen Svensk Tidskrift. Styrelseledamot i Scandinavian Clean Technologies Group AB, Ydstedt Holding AB och AB Hugohem. Styrelsesuppleant i ScanTech Strategy Advisors AB, Rymdweb AB, il Porto Group AB och CNTR Media AB. Vice ordförande i Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
 • Innehav: 760 000 aktier genom närstående.
 • Innehav: 18 000 aktier privat
 • Större aktieägare: Nej
 • Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Elna Lembrér Åström, styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020.
Elna Lembrér Åström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Elna Lembrér Åström har stor erfarenhet inom företagsekonomiska frågor från sin tid som partner och auktoriserad revisor på Deloitte AB under perioden 2002-2020.

Elna Lembrér Åström är verksam som konsult rörande företagsekonomiska frågor.

 • Andra pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Elna Lembrér Åström AB. Styrelseledamot i Chefspoolen i Sverige AB, Elna Carita E Invest AB och Sten K Johnsons Stiftelse. Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Medlem i revisionsutskottet i Starka AB.
 • Innehav: –
 • Större aktieägare: Nej
 • Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Kristoffer Väliharju, styrelseledamot

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022. Kristoffer Väliharju är VD på Goldpen Computing AB och kommer senast från uppdraget som VD för CDON.COM mellan åren 2018 – 2021. Kristoffer Väliharju har dessförinnan innehaft ett antal chefsbefattningar inom Dustin Group och Dell.

 • Andra pågående uppdrag: –
 • Innehav: –
 • Större aktieägare: Nej
 • Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Christer Persson
Styrelseordförande
Födelseår: 1964
Invald: 2022
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 200 000 aktier privat.

Christian Jansson
Styrelseledamot och VD
Födelseår: 1972
Invald: 2012
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Nej
Större aktieägare*: Ja
Innehav**: 2 590 000 aktier genom närstående.
Innehav: 60 000 aktier privat.

Kenneth Andrén
Styrelseledamot
Födelseår: 1949
Invald: 2020 1
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 750 000 aktier genom närstående.

Anders Ydstedt
Styrelseledamot
Födelseår: 1964
Invald: 2018
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: 760 000 aktier genom närstående.
Innehav: 18 000 aktier privat.

Elna Lembrér Åström
Styrelseledamot
Födelseår: 1961
Invald: 2020
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: –

Kristoffer Väliharju
Styrelseledamot
Födelseår: 1975
Invald: 2022
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare: Ja
Större aktieägare*: Nej
Innehav**: –

*Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna i Bolaget
**Avser privat ägande samt ägande genom bolag.
1 Kenneth Andrén var styrelseledamot i Bolaget under perioden mars 2013 – december 2020.


Ledning

Christian Jansson, VD

Christian är medgrundare av GIAB® och VD samt styrelseledamot i Bolaget. Christian har över 30 års erfarenhet som serieentreprenör och har grundat flera bolag, bl.a. är Christian grundare av Caretia AB och Gullberg & Jansson AB (publ).

Med sin person och dessa erfarenheter som grund är Christian motorn i den entreprenöriella kultur som präglar GIAB.

Som pionjärer i att bygga bärkraftiga cirkulära affärsmodeller är Christian föregångare i entreprenörskap baserat på cirkulärekonomiska principer. För detta har Christian under sin karriär mottagit utmärkelser som exempelvis

 • Årets företagare och Sparbanken Skånes Näringslivspris för entreprenörskap 2019.
 • EY Entrepreneur of the Year ”Manligt Stjärnskott” Region Syd 2018 och hedersutmärkelse som Årets Sociala Entreprenör, EY 2019.
 • Innehav: 2 590 000 aktier genom närstående
 • Innehav: 60 000 aktier privat

Kontakt: christian.jansson@godsinlosen.se 

Andreas Anderholm Pedersen, Hållbarhetschef

Andreas Anderholm Pedersen började på GIAB som Hållbarhetschef under slutet av 2021.

Som Hållbarhetschef ansvarar Andreas för GIAB:s hållbarhetsarbete, hållbarhetsrapporteringen till våra kunder och är affärsområdeschef för GIAB consulting. Andreas har kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet samt en masterexamen i jordbruksekonomi från Köpenhamns universitet.

Andreas har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2012 inom organisationer så som Utrikesdepartementet, Naturskyddsföreningen, Miljöstrategiska avdelningen i Malmö stad samt Delegationen för cirkulär ekonomi.

Innehav: 300 aktier privat

Kontakt: andreas.anderholm@godsinlosen.se.

Jon von Knorring, Affärsområdeschef Re:Commerce


Som affärsområdeschef för Re:Commerce ansvarar Jon för bolagets reparation/rekonditionering samt försäljning. Jons styrka är att hitta snabba och funktionella vägar framåt samt flexibelt driva på och expandera affären där det behövs. Jon anställdes i GIAB under 2021

Senaste året har Jon starkt bidragit till att etablera GIAB som en aktör inom returlogistik där varumärket Returhuset visar god tillväxt. En flexibel och lyhörd ledare som har lätt för att få organisationen att snabbt ställa om vid behov vilket ofta är nödvändigt på ett bolag i stark tillväxt.

Jon har en 15 år lång bakgrund inom Telecom-branschen där tidigare uppdrag de senaste fem åren innefattar Specialist mobilitet och offentlig upphandling hos Telia Company samt Butikschef Telia Business center.

 • Innehav: 50 000 aktier genom närstående

Kontakt: jon.vonknorring@godsinlosen.se

Klas Hansson-Gladh, CIO & ansvarig digitalisering

Klas har entreprenörskap i sitt DNA, att verka i tillväxt går som en röd tråd genom hans bana. Med fascination för vad han kallar ”intäktsdrivande IT” och 10 års tillväxtresa på Axis Communications besitter han avgörande kunskaper och erfarenheter kring digitalisering och tillväxt. Klas anställdes på GIAB under 2021.

Klas har ett coachande och beprövat ledarskap som bevisats genom att han lett och bidragit till att skapa framgångsrika organisationer inom IT och förändringsledning i globala organisationer.

Lönsam tillväxt förutsätter skalbarhet och det är i denna kontext Klas ansvar för GIAB:s digitalisering. I en ständig strävan om operationell excellens, att upprätthålla innovationshöjd samt att identifiera och utveckla affärsmöjligheter leder Klas GIAB:s ständiga förbättringsarbete. 

Klas vana vid internationellt arbete är också ett starkt bidrag till GIAB:s internationalisering.

 • Innehav: 26 882 aktier privat

Kontakt: klas.hansson-gladh@godsinlosen.se

Våra kontor

Huvudkontor Staffanstorp
Besöksadress: Handelsvägen 16F, 245 34
Staffanstorp Postadress:
Box 163
245 22 Staffanstorp

Skogås Stockholm
Adress: Lyftkransvägen 11, 142 50 Skogås
Vardagar: 9-16
Lör & sön: stängt

GIAB Nordic AS
Adresse: Stanseveien 13, 0975 Oslo
Vardagar: 8-16

Sociala medier

Gilla oss gärna på Facebook och LinkedIn